Estonian Genealogical Word List

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Estonian Genealogical
Word List
Map Estonia in Europe.png
Downloadable Word List
Associated Countries

General Word List[edit | edit source]

A[edit | edit source]

Estonian English
äärelinn suburb
aastal in the year
abielluma marry
abielu marriage
abielud married
abielulahutus divorce
abielurikkumine adultery
abielus sünndinud born in marriage
administraator administrator
aitäh thanks!
ajakiri magazine
ajakirjandus the press
ajakirjanik journalist
ajalugu history
ajnult only
ajnus only
akt legal document
alaline elukoht present living place
alanema under
Aleksander Nevski Katedraal Aleksander Nevski Cathedral
allkirjad signatures
alutuskäik walk
ametnik representative
andma give
annetama donate
annetus donation
apteek drugstore
ärakiri copy, transcript
ärasõlt departure
Arensburg a former German name of the city of Kuressaare
aretama cultivate
argipäev week-day
argipäevane everyday
äri business
äripäev weekday
armee army
arst doctor
arv number
arve bill, statement
ase place
asend position
asemiku substitute, assistant
asukoht location
asumaa colony
asumine exile
asustama settle
asustatud inhabited
asutaja founder
asutama found
au honor
austus honor
autoriteet authority
avastama discover
avastus discovery

B[edit | edit source]

Estonian English
balti Baltic
botaanikaaed botanical garden
buss bus

D[edit | edit source]

Estonian English
Dorpat a former name of the city of Tartu

E[edit | edit source]

Estonian English
eakas elderly
eales ever
ebaaus dishonest
ebakindel uncertain
ebatervislik unhealthy
edasine further
edel south-west
edu success
eel before
eelkõige first of all
eeskätt first and foremost
eesnimi first name, given name
eest from, for
Eesti Estonia
Eesti Vabariik Republic of Estonia
ees nimed first names
ehitaja builder
ehitama build
ehitama builder
ehitis building
ehitus construction
ehk could be, or
ei no
ei midagi nothing
ei keegi nobody
eile yesterday
eksikombel by mistake
eksimus mistake
ekstsellents Excellency
eksursioon excursion
elama live
elamu house
elanik resident, inhabitant
elanikkond population
elu life
elukutse occupation
elus living, alive
eluskutuseline tegevus occupation
ema mother
erus retired
Euroopa Europe
evangeelium gospel
evangeelne Evangelical
evangeelne luteri kirik Evangelical Lutheran Church

F[edit | edit source]

Estonian English
faktuur invoice
Fellin a former German name for the city of Viljandi
filatelist stamp collector

G[edit | edit source]

Estonian English
gooti Gothic
grammatika grammar
gripp flu
gümnaasium grammar school

H[edit | edit source]

Estonian English
haav wound
habe beard
häbelik shy
habemeajaja barber
haigla hospital
haigus illness
Hapsal a former German/Swedish name of the city of Haapsalu
härra gentleman, mister
härrased gentlemen
hea good
head aega good bye
head õhtut good night
helilooja composer
hilisõhtu night
hind price
hing soul
hinnakiri price-list
hirv deer
hõbe silver
hõbepulmad silver wedding
hobune horse
hoidla store-house
homme tomorrow
hommik morning
hommikueine breakfast
hooaeg season
hooajatööline seasonal worker
hoone building
hoovihm rain shower
hoovus stream
hotell hotel

I[edit | edit source]

Estonian English
ida east
iga every, any, each
iga-aastane annual
igaüks everybody
ihu body
iidne ancient
ikaldus famine
ilm weather; world
ilma without
imetama nurse
imik infant
isa father
isik person
isiklik personal
isiklikult in person

J[edit | edit source]

Estonian English
ja and
jää ice
jääkaru polar bear
Jaani Kirik John's Church
jäätuma freeze
jah yes
jällenägemiseni! so long
järele after, behind
järv lake
jootraha tip
jõukas wealthy
jõukus wealth
jõulud Christmas
jõulupuu Christmas tree
jumal God
jumalaga! good-bye
jutlus sermon
juuksed hair
juuksur hairdresser
juura law
juurvili vegetable

K[edit | edit source]

Estonian English
ka also, too
Kaarlikirik Charles Church
kaasa with, along
kaaslane companion
kaasomanik co-owner
kaasõpilane fellow-student
kaastune sympathy
kabel chapel
kadunu the deceased
kael neck
käesolev at hand
kagu south-east
kahe aasta eest two years ago
kaheksas eight
kahjum loss
kahtlus doubt
kahur cannon
kai pier
kaitsja defender
kaitsma defend
kajut cabin
kaks two
kaksik twin
kaksik vend twin brother
kaksik õde twin sister
kakskeelne bilingual
kala fish
kalamees fisherman
kalandus fishing industry
kalender calendar
kallis dear, expensive
kallis expensive
kallur fisherman
kämping camping
kanep hemp
karistus punishment
katedraal cathedral
katk plague
Roomakatoliku kirik Roman Catholic Church
katoliikane Catholic
katoliiklik Catholic
katus roof
kaubastama market
kaudu by, via, through
kauge distant
kaup goods
kes who
kihelkond parish
kihlatud engaged
kihlatute isade nimed engaged couple's parents' names
kihluma become engaged
kihlus engagement
kinni closed
kiri letter
kirik church
kiriklik clerical
kirikuõpetaja clergyman, church minister
kirjakandja postman
kirjalik written
kirjanik writer
kirjastaja publisher
kirjavahetus correspondence
kirjutama write
kirkot churches
kirre north-east
kirst chest; coffin
kirurg surgeon
kirurgia surgery
kodakondsus citizenship
kodanik citizen
kodu home
kodumaa native country
kogudus community, parish, congregation
kõhn thin
kohus court
kõlar speaker
kolm three
kolmekunningapäev Epiphany
kolmik triplet
kõndima walk
kõneleja speaker
kõnelema speak
kõnelus talk
kõnetama address
kool school
koolilaps school child
koolisaasta school year
koolitus schooling
koormis tax
kopsupõletik pneumonia
kord order
kõrge high
kõri throat
kõrvavalu earache
kristlane Christian
kristlik Christian
kristlus Christianity
Kristus Christ
kroon crown
kui vana te olete? how old are you?
kuidas elate? how are you?
küla village
külaline guest
külmetus cold
külmuma freeze
kumb which
kümme ten
küngas hill
kunst art
kunstiteos work of art
kunstnik artist
küpsus maturity
kurat devil
kurb sad
kuritegelik criminal
kurk throat
kus where
küsima ask
kust where from
kütma heat
kütt hunter
kuu month
kuukiri monthly
kuulutatud banns, announced
kuum hot
küün barn
kuupäev date
kuus six
kvalifitseeritud skilled

L[edit | edit source]

Estonian English
Läänemeresoome Balto-Finnic language
Läänemeri Baltic Sea
lääs west
ladina Latin
ladu warehouse
laev ship
laevaliin shipping line
laevandus navigation
laevastik fleet
laevatehas shipyard
lahing battle
lahkusk sect
lahti open
lahutatud divorced
lahutus divorce
laip dead body
laps child
lapse children
lapselaps grandchild
lapsepõlv childhood
lapsevanem parent
lapsik childish
lärm noise
lasteaed kindergarten, nursery school
lastekodu children's home
laulatama wed
laulatanud married (performed marriage ceremony)
laulatatud married
laulatatute spouses
laulatus wedding
laulja singer
laulukoor choir
leerilapsi confirmed
leib bread
lennujaam airport
lennuk airplane
lesk widowed
liiduvabariik union republic
Liivi ordu Livonian Order
linn town
linnalähedane suburban
linnanõukogu city council
linnapea mayor
linnus castle
loomaaed zoo
Läti Latvia
lätlane Latvian
lühike short, brief
lüpsja milker
lüpsma milk
lüüasaamine defeat

M[edit | edit source]

Estonian English
ma olen 25 aastat vana I am 25 years old
maa earth, land, country
maa-ala territory
maailm world
maailmasõda world war
maakaart map
maaler house painter
maamaks land tax
maanduma land
maaomanik land owner
maetakse buried (when)
mägi mountain
mägine mountainous
magister master
maismaa land
maja house
majakas light house
majandus economy
mälu memory
mänd pine-tree
mark postage stamp
märkmik notebook
mäss revolt
matma bury
matus funeral
matused buried
meditsiini nurse
mees man, husband
meeskoor male child
meessugu male
meeste gentlemen
meetod method
mehelik manly
mehisus manliness
meierei dairy farm
meister master, foreman
menu success
menüü menu
merehaige seasick
merekool naval school
meremees sailor
merereis sea voyage
meri sea
mees man
mesi honey
mesinädalad honeymoon
metallraha coin
mets forest
millal when
minia daughter-in-law
misioon mission
misjonär missionary
mitu many
mõis manor
mölder miller
mõlemate both
mööbel furniture
mõõk sword
mõrv murder
mõrvama murder
mõrvar murderer
munk monk
mürk poison
müüma sell
müürsepp mason, bricklayer
muuseum museum
müüt myth

N[edit | edit source]

Estonian English
naaber neighbor
naabrus neighborhood
näärid New Year holidays
nääripäev New Year's Day
näärivana Father Frost
näärlõhtu New Year's Eve
nädal week
nädalaleht weekly
nädalalöpp weekend
nägu face
nahk skin
nähtav visible
naine woman
naiselik female
naisemees married man
naiste ladies
näitleja actor
näitlejanna actress
nälg hunger, famine
nälgima starve
näljane hungry
näpp finger
neist of them
neli four
nende their
niitma mow
nimed names
nimepäev name - day
nimetus name
nimi name
nina nose
ning also
nisu wheat
nohu cold (in the head)
nõid witch
noormes young man
noorpaar newly weds
nooruk youth
noorus youth
nooruslik youthful
noot note
nõrkus weakness
nõudlus demand
nõunik councilor
novell story
nuhtlus punishment
nummer index, enumerate, number
nüüd now, at present

O and Õ and Ö[edit | edit source]

Estonian English
õde sister
õemees brother-in-law
õepoeg nephew
õetütar niece
õhtu evening
õhtussöök supper
õigeusk Orthodoxy
õigeusklik Orthodox
õiglus justice
õigusteadus law
õine night
Olesviste Kirik St. Olav's Church
omaksed relatives
omanik owner
õnnistama bless
õnnistus blessing
on tehtud completed, done
öö night
ookean ocean
öökülm night frost
öömaja lodging(s)
ööpäev day, day and night
õpetaja teacher
õpetlane scholar
õppeaasta school year
õppejõnd lecturer, professor
õppetund lesson, class
orb orphan
org valley
Ösel-Wiek former name for Saare-Lääne
oskus knowledge
oskama know

P[edit | edit source]

Estonian English
paber paper
päev day
päevakava schedule
päeval on the day
päevaleht daily
päevik diary
pagar baker
pakane frost
palavik fever
palju tänu many thanks
palun please
palvus prayer
pank bank
panus stake
pärimisõigus right of inheritance
pärimus tradition
päritolu origin
pastor Lutheran minister
pea head
pealinn capital
peatänav main street
peatükk chapter
peavalu headache
peenleib rye bread
peigmees groom
perekonnanimi, perekonna nimi surname
perekonnaseisu personal status
perkond family
perkondlik seis marital status
Pernau a former name for the city of Pärnu
personaalraamat personal book (similar to a family register)
piibel Bible
piim milk
piiskop bishop
pilet ticket
poeg son
poeg lapsed male child
põetama nurse
põhjal sworn, reason
põhjamaine northern
poiss boy
poisslaps boy child
poissmees bachelor
pojalaps grandchild
pojalapsed grandchildren
põld field
politsei police
põllumees farmer
pood shop
pöördumine address
postkaart post card
postkontor post office
preili Miss
proua lady, Mrs., madam
pruut bride
Püha Vaimu Kirik Holy Ghost Church
Punaarmee Red Army
puusepp carpenter

R[edit | edit source]

Estonian English
raad town council
raamat book
raamatkogu library
raamatupidaja accountant
raekoda town hall
raha money
rahavahetus money exchange
rahu peace
rahvaloendus census
rahvus nation
rändama wander
ränne migration
raudtee railroad
raudteejaam railroad station
ravim medicine
reformatsioon Reformation
registraator registrar
reis trip
restoran restaurant
resümee summary
Reval / Räval a former German name for the city of Tallinn
riigikeel official language
riigikogu legislative body
riigilõiv tax
riigipank state bank
riik state
rikas rich
ristida to baptize
ristida tooja person bringing baptismal candidate
ristiema godmother
ristiinimene Christian
ristiisa godfather
ristima to christen, baptize
ristiti baptized
ristitud christened, baptized
ristiusk Christianity
rohkem more
rong train
rooma katoliku kirik Roman Catholic Church
rooma-katolik Roman Catholic
Rootsi Sweden
rootslane Swedish
rootsi keeles in Swedish language
röövel robber
rubla ruble
ruum room
ruumala volume
rüütel knight

S[edit | edit source]

Estonian English
saabuma arrive
saabumine arrival
saadetud sent
saar island
sadam harbor
sajand century
Saksamaa Germany
sakslane German
saksa keeles in German language
sama same
sari series
sarlakid scarlet fever
seadusvastane illegal
seal there
segaabielu mixed marriage
seitse seven
sõber friend
sõda war
sool salt
Soome Finland
soomlane Finnish
sugulane relative
sugupõlv generation
sugupool sex
sugupuu pedigree, family tree
suguvõsa family
suhkur sugar
sünd birth
sündima be born
sündimise birth
sündimise koht birth place
sündinu on #_ ema laps birth order of child born to mother
sündinud, sünndinud born
sündinud ja ristitud born and baptized
sünniaeg date of birth
sünnid baptized
sünnid, laulatatud ja surmad births, marriages and deaths
sünnikoht birth-place
sünnipäev birthday
sünnipärene inborn, hereditary
sünniregister birth register
sünnitama give birth
sünnitunnistus birth certificate
suremus mortality
suri died
surm death
surmad deceased
surmakuulutus obituary
surmaregister death register, death record
surmatunnistus certificate of death
surma põhjus cause of death
surnad deceased
surnud ristimata died without baptism
surnult sündinud born dead
suue mouth
suur tänu many thanks
suurlinn city

T[edit | edit source]

Estonian English
tahendused remarks, notes
Taani Denmark
taanlane Danish
Tallinna kaart map of Tallinn
talu farm
talumaja farmhouse
talupidaja farmer
talv winter
tänama thank
tänan thank you
tänan väga thank you very much
tänav street
tänavamüüja street vendor
tänavu this year
tänu thanks
tänukiri thank-you note
tapmine killing, murder
tarbepuit timber, lumber
tark wise
teadaande notification
teadaandja person notifying
teadlane scientist
teadus science
teatmetos reference book
teatmik reference book
tehas factory
tema his, her, it
tere good day, hello
tervis health
tervislik healthy
tervitama greet
tervitus greeting
testament will
tiraaž edition
tita baby
tõde truth
tõendusel testimony
toidukaart menu
tõlkija translator
tõlkima translate
toll customs
tollipunkt customs, toll
toomkirik cathedral
Toomkirik Dom Church
töötaja worker
töötama work
tõotama promise
töötline worker
torm storm
torulukksepp plumber
tudeng university student
tüdrok girl
tüdruk girl
tuhat thousand
tulek coming
tulekahju fire
tulema come
tuletorn lighthouse
tund time, hour
tunnistaja witness
turg market
tütar daughter
tütar laps, tütarlaps girl, girl child
tütarlapsed girl children
tuul wind

U[edit | edit source]

Estonian English
udu fog
üheksa nine
üheksasada nine hundred
uitama wander
üks one
üksikut single
üleüldised special
umbrik envelope
uppuma drown
usk faith, religion
ustav faithful
usuline religious
usund religion
usutunnistus faith, religion
uudis news
uuendaja reformer
uus new
uusaasta New Year's Day

V[edit | edit source]

Estonian English
vaatleja observer
vaatlema observe
vaatlus observation
vaba free
vabaabielu cohabitation
vabadus freedom
vabariik republic
vabastama free
vaderite godparents
väljapool abielu sündinud born out of wedlock
Valk / Walk a former name for the city of Valga
vaene poor
vaga devout
vahepeal meanwhile
vahetus change, exchange
vaht guard
väike laps infant
valamus kitchen
valgus light
valimised election
valitseja ruler
valitsus government
vallutama conqueror
valu pain
valuuta currency
valvur guard
vana old
vana-aasta õhtu New Year's Eve
vanadekodu home for old people
vanadus old age
vanaema grandmother
vanaisa grandfather
vanalinn old town
vanalinn old section of city
vanapoiss bachelor
vanasti in olden times, formerly
vanavanaema great-grandmother
vanavanaisa great-grandfather
vanavanemad grandparents
vanem older; elder
vanemate parents
vanemate nimed parents' names
vang prisoner
vangla prison
vanus age, at the age of
vapp coat of arms
varemed ruins
vargus theft
vastlad Shrove tide
vastlapäev Shrove Tuesday
Venemaa Russia
venelane Russian
vene keeles in Russian language
Vesenberg / Wesenberg a former German name for the city of Rakvere
vesi water
Verro / Werro a former German name for the city of Võru
viis five
Vittenstein / Wittenstein a former German name for the city of Paide
või or
võõrasema stepmother
võõrasisa stepfather
võõrastemaja inn
võõrkeel foreign language
võti key