Samoan Genealogical Word List

From FamilySearch Wiki
Jump to navigation Jump to search
Samoan Genealogical
Word List
Samoa islands 2002.gif
Downloadable List
Handwriting Help


Associated Countries

Key Words[edit | edit source]

In order to find and use specific types of Samoan records, you will need to know some key words in Samoan. This section gives key genealogical terms in English with Samoan equivalents. For more words about rulers and leaders in Samoan, see 'Ilaiu, Siaosi L. The Tu'i Knokupolu Matai Establishment. 2007. link

English Samoan
baptism(s) papatisoga
birth fanau mai
boy tama
burial(s) falelauasiga
cemetery fanuatanu
census tusigaigoa
chief matai
child(ren) fanau
councils Taupulega
daughter afafine
family aiga
female fafine
death(s) oti
elder matua
father tama
genealogies gafa
girl teine
high or sacred chief Ali'i
husband to'alua, tamaloa
index(es) faʻasino igoa (faasino igoa)
maiden name igoa teine
man tamaloa
male tama
male person who is not a chief taule’ale’ale’a
marriage faʻaipoipoga
month masina
mother tina
name suafa
name, given suafa muamua
name, surname faaiu
parent(s) matua
orator chief; talking chief tualfale
parish aulotu
pedigrees fa'alupega
people of the village tagatanu’u
Samoan culture; the Samoan way Fa’a Samoa
senior matai (chief) Matai Sili
son atali'i
speechmaker Failauga
spouse toalua
titular ruler or king Tupa
wife ava
wife of Ali'i Faletua
wife of tualfale tausi
woman fafine
year tausaga

Months[edit | edit source]

English Samoan
January Ianuari
February Fepuari
March Mati
April Aperila
May Me
June Iuni
July Iulai
August Auguso
September Setema
October Oketopa
November Novema
December Tesema

Days of the Week[edit | edit source]

English Samoan
Sunday aso sa
Monday aso gafua
Tuesday aso lua
Wednesday aso lulu
Thursday aso tofi
Friday aso faraile
Saturday aso to'ona'i

Numbers[edit | edit source]

Cardinal[edit | edit source]

English Samoan
1 tasi
2 lua
3 tolu
4 fa
5 lima
6 ono
7 fitu
8 valu
9 iva
10 sefulu
11 sefulutasi
12 sefululua
13 sefulutolu
14 sefulufa
15 sefulu ma le lima
16 sefulu ma le ono
17 sefulu ma le fitu
18 sefulu ma le valu
19 sefulu ma le iva
20 luasefulu
21 luasefulutasi
22 luasefululua
23 luasefulutolu
24 sefulu ma le iva
25 luasefululima
26 luasefuluono
27 luasefulu fitu
28 luasefulu valu
29 luasefuluiva
30 luasefulu
31 tolu sefulu tasi
40 fasefulu
50 limasefulu
60 ono sefulu
70 fitu sefulu
80 valu sefulu
90 iva sefulu
100 tasi selau
200 lua selau
1000 afe

Ordinal[edit | edit source]

English Samoan
1st muamua
2nd lona lua
3rd lona-tolu
4th lona-fa
5th lona-lima
6th lona-ono
7th lona-fitu
8th lona-valu
9th lona-iva
10th lona-sefulu
11th lona-sefulu-tasi
12th lona-sefulu-tasi
13th lona-sefulu-tolu
14th lona-sefulu-fa
15th lona-sefulu-lima
16th lona-sefulu-ono
17th lona-sefulu-fitu
18th lona-sefulu-valu
19th lona-sefulu-iva
20th lona-lua-sefulu
21st lua sefulu tasi
22nd lua sefulu lua
23rd luasefulu-tolu
24th luasefulu fa
25th luasefulu lima
26th lua sefulu ma le ono
27th luasefulu fitu
28th luasefulu-valu
29th luasefulu iva
30th tolu sefulu
31st tolu sefulu ma le tasi
40th fasefulu
50th limasefulu
60th ono sefuluono
70th fitusefulu
80th valusefulu
90th ivasefulu
100th tasi selau
200th lua selau
1000th tasi le afe